Analizują uwagi do planu

Autobus MZK na przystanku fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Duże zainteresowanie mieszkańców konsultacjami społecznymi Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej. Wpłynęło ponad 330 uwag.

Najwięcej, bo ponad 130, dotyczyło sieci komunikacyjnej transportu zbiorowego, w tym rozkładów jazdy, częstotliwości kursowania oraz przebiegu tras przejazdów poszczególnych linii autobusowych. Prawie 100 poruszało temat infrastruktury drogowej, w tym przystanków oraz kwestie związane z ich obsługą. Niespełna 30 dotyczyło taryfy biletowej, w tym kwestii rodzajów biletów, sieci dystrybucji oraz kontroli. Uwagi do taboru komunikacji miejskiej, w tym eksploatacji autobusów przegubowych oraz nisko- i zeroemisyjnych zgłosiło 25 osób. Pozostałe uwagi, w tym kwestie niedotyczące przedmiotu planu, prawne oraz dotyczące innych środków transportu to tematy ponad 50 ostatnich uwag.

Konsultacje społeczne trwały od 15 stycznia do 5 lutego.

Aktualnie trwa analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszonych przez mieszkańców uwag. Uzasadnione zostaną uwzględnione w planie.

Głównym celem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej aktualizowanego na lata 2024 - 2033 jest zapewnienie efektywnych przewozów przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu.

Prace nad projektem dokumentu są złożone i wieloaspektowe. Na ich wstępnym etapie wykorzystane zostały wnioski oraz uwagi dotyczące komunikacji miejskiej zebrane w latach 2022 - 2023 podczas spotkań z przedstawicielami Rad Osiedli oraz zawarte w pismach i korespondencji elektronicznej mieszkańców kierowanej do Urzędu Miejskiego. W listopadzie 2023 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące sposobu przemieszczania się po mieście. Ankieta miała na celu zbadanie preferencji komunikacyjnych i poznanie opinii na temat oczekiwanego standardu komunikacji publicznej - wpłynęły 833 ankiety.

Wstępny projekt aktualizacji dokumentu został poddany pod konsultacje społeczne, które przeprowadzono właśnie od 15 stycznia do 5 lutego.

oprac. ek