Doświadczenia na całe życie

Na zdjęciu Setubal w Portugalii Setubal w Portugalii, fot. materiały Bielskiej Szkoły Przemysłowej

Bielska Szkoła Przemysłowa organizuje staże zagraniczne w Sevilli w Hiszpanii oraz w Setubal w Portugalii. Na te praktyki uczniowskie szkoła otrzymała akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Bielskiej Szkole Przemysłowej dofinansowanie na organizację staży zagranicznych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla działań w ramach pierwszej umowy finansowej wynosi 54.958 euro. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dzięki jego realizacji szkoła będzie w stałym kontakcie z hiszpańskimi oraz portugalskimi przedsiębiorstwami, dostosuje kształcenie zawodowe do wymagań i oczekiwań europejskich przedsiębiorstw, przyczyni się do ogólnej współpracy między europejskimi instytucjami.

Wśród celów projektu BSK wskazała: zwiększenie liczby zatrudnionych i zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży, rozbudzenie zapału do nauki w wybranym zawodzie, rozwój wielojęzyczności wśród młodzieży, promowanie wartości europejskich oraz równego dostępu do kształcenia zawodowego na najwyższym europejskim poziomie.

Podczas stażu w Hiszpanii lub Portugalii uczniowie zdobędą gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w swoim kierunku kształcenia, polepszą znajomość języka angielskiego, nauczą się samodzielności, zyskają motywację do nauki i rozwoju osobistego i otworzą się na nawiązywanie nowych kontaktów.

W ramach przyznanych środków uczniowie mają zapewnione - bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach, transport krajowy na lotnisko, zagraniczny, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, jednodniową wycieczkę kulturowo-krajoznawczą, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej oraz kieszonkowe. Pobyt połączony będzie z bogatym programem atrakcji. Uczniowie z kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zwiedzą Sevillę. Będą podziwiać Ocean Atlantycki i piękno Andaluzji- regionu gorącego słońca, flamenco, korridy i fiesty. Uczniowie z pozostałych kierunków zwiedzą Setubal, miasto satelickie Lizbony, położone w środkowo-zachodniej Portugalii przy ujściu rzeki Sado do oceanu.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, opisujący dokładnie, jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął. Nabyte efekty uczenia się, po uprzedniej ewaluacji przez osobę oceniającą w miejscu praktyk, zostaną wpisane w indywidualny wykaz osiągnięć każdego stażysty ,a następnie uznane przez macierzystą szkołę, czyli Bielską Szkołę Przemysłową (w ramach systemu ECVET).

r
 

Na zdjęciu Sevilla
Sevilla

 

Na zdjęciu akredytacja

 

Na zdjęciu znaczek Unii Europejskiej