Gremium od rozwoju miasta

Komitet Rozwoju Bielska-Białej Komitet Rozwoju Bielska-Białej, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Pierwsze posiedzenie powołanego w październiku przez prezydenta miasta Komitetu Rozwoju Bielska-Białej w perspektywie 2030 roku odbyło się 28 listopada w Ratuszu. Gremium tworzy 25 osób – pracowników Urzędu Miejskiego i znanych w mieście specjalistów w różnych dziedzinach – biznesu, nauki, społeczeństwa, ekologii, kultury czy np. turystyki.

Przewodniczącym komitetu jest zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński. W skład zarządu wchodzą sekretarz miasta Igor Kliś, naczelniczka Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra Podsiadlik i dyrektorka Biura Rozwoju Miasta Magda Marek. Członkiniami i członkami są: Wojciech Bachta, Jerzy Batycki, Jacek Bożek, Agnieszka Duraj, Marcin Filip, Grzegorz Gładysz, Ireneusz Hendel, Agnieszka Herma, Maciej Jeleń, Andrzej Kamiński, Jolanta Koźmin, Agnieszka Lamek-Kochanowska, Zbigniew Michniowski, Paweł Niklewicz, Jacek Nowakowski, Elżbieta Rosińska, Ireneusz Ryszkiel, Janusz Szymura, Krzysztof Wiewióra, Magdalena Wojtczak oraz Joanna Wróblewska-Jachna.

Komitet Rozwoju jest organem opiniodawczo-doradczym prezydenta miasta w sprawach działań związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. To również miejskie forum dyskusji oraz formułowania ocen i rekomendacji dotyczących sposobów, tempa oraz postępów w osiąganiu celów strategii.

Powstanie Komitetu Rozwoju wynika z zapisów dokumentu, który zakłada powołanie takiego gremium jako jednej z form realizacji zasady partnerstwa i współpracy, mającej zapewnić udział partnerów strategii nie tylko w jej przygotowaniu, ale również we wdrażaniu założeń i monitorowaniu osiąganych rezultatów.

Głównym celem działalności komitetu jest wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem procesów wdrażania zapisów Strategii. Komitet będzie uczestniczył w procesie monitorowania postępów w osiąganiu celów założonych w strategii, m.in. poprzez opiniowanie Raportu z monitoringu Strategii, będącego częścią corocznego Raportu o stanie miasta oraz w procesie oceny i aktualizacji strategii. Ma też za zadanie integrowanie różnych środowisk Bielska-Białej wokół realizacji zapisów dokumentu.

Posiedzenia Komitetu Rozwoju odbywać się będą w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Inauguracyjne spotkanie otworzył prezydent miasta Jarosław Klimaszewski zaznaczając wkład i zaangażowanie członków Komitetu Rozwoju wniesiony w dotychczasową pracę na rzecz Bielska-Białej oraz wyrażając nadzieję na dalsze współuczestnictwo w procesach rozwojowych miasta.

Następnie głos zabrała naczelniczka Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Aleksandra Podsiadlik, która omówiła prezentację przybliżającą tematykę i strukturę dokumentu, z podkreśleniem znaczenia idei partycypacji. Omówiła również miejsce i rolę Komitetu Rozwoju, który ma stanowić kontynuację idei partycypacji na etapie wdrażania celów i kierunków strategii.

W dalszej kolejności głos zabierali członkowie komitetu, którzy w trakcie dyskusji poruszyli m.in. takie zagadnienia, jak wprowadzanie zmian w treści i aktualizacja strategii obecnie obowiązującej, zasady wpisywania do Raportu z monitoringu Strategii realizowanych działań, kwestie organizacyjne dot. kontaktu i dialogu z urzędem pomiędzy kolejnymi posiedzeniami komitetu.

źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego

oprac. ek

Komitetu Rozwoju Bielska-Białej
fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB