Kształcą praktyków

na zdjęciu Akademia Nauk Stosowanych Akademia Nauk Stosowanych, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

W Bielsku-Białej rozpoczęła działalność nowa akademia - Akademia Nauk Stosowanych, w którą przekształciła się pod koniec 2023 roku Wyższa Szkoła Prawa i Finansów. Uzyskanie statusu akademii to kolejny krok w rozwoju tej działającej od 1995 r. bielskiej uczelni.

- 28 lat temu, w 1995 r., dyrektor generalna Szarlota Binda – jako odpowiedź na zapotrzebowania miasta i regionu - powołała do życia Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów, a potem, dostosowując nazwę do profilu nauczania, uczelnia przyjęła nazwę Wyższa Szkoła Finansów i Prawa. Po 28 latach tworzenia środowiska akademickiego (dydaktycznego, naukowego) udało się zbudować bazę do ubiegania się o status akademii – mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych dr hab. Jacek Binda, prof. ANSBB. - Uczelnia kształci specjalistów z zakresu finansów, bankowości, rachunkowości, informatyki, prawa, administracji, logistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, cyberprzestrzeni i komunikacji społecznej. Analizując potrzeby rynku, dostosowuje kierunki studiów do potrzeb rynku pracy, stwarzając swoim absolwentom możliwość znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie oraz pomagając w realizacji karier zawodowych na terenie miasta i regionu. Nie chcemy, żeby nasi studenci tylko przyjeżdżali do Bielska-Białej na studia, ale żeby zasilili potencjał miasta. - Status akademii to z jednej strony prestiż, zwieńczenie etapu prac związanego z podnoszeniem jakości kształcenia i dydaktyki, z rozwojem uczelni, z jej umiędzynarodowieniem; z drugiej zaś strony to ogromne zobowiązanie. Z podniesieniem rangi uczelni rośnie oczekiwanie, żeby jeszcze lepiej działać, otworzyć się na wszystkich studentów, w tym studentów ze specjalnymi potrzebami. Uczelnia uczestniczy w wielu projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, unowocześniając warunki kształcenia, w tym dostosowując się do potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje rektor ANSBB.

Kształcenie praktyczne 
Rektor podkreśla, że nowa Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej w sposób szczególny kładzie nacisk na kształcenie praktyczne studentów. Jej absolwenci mają wkraczać w świat biznesu nie jako osoby ubiegające się o pracę, ale przede wszystkim jako osoby poszukiwane przez pracodawców.
- Od lat zatrudnialiśmy profesjonalistów, profesorów, który łączyli teorię z praktyką w gospodarce. Przykładem jest śp. prof. Jerzy Osiatyński, który związany był z naszą uczelnią od samego początku. Na jego wykłady przychodzili studenci z innych kierunków - nie musieli, jednak chcieli posłuchać świetnego dydaktyka i spotkać niezwykłą osobowość. To także prof. Jerzy Ciemniewski, założyciel Fundacji Helsińskiej w Polsce i prof. Leon Tyszkiewicz, znakomity karnista. Nazwiska można mnożyć, ale właśnie one pokazują, jak wysoko podnieśliśmy poprzeczkę. Zawsze chcieliśmy, żeby te autorytety budowały relacje uczeń-mistrz. Dlatego też kładziemy nacisk na bezpośredni kontakt z wykładowcą. Pandemia pokazała, że czasem nie ma innej możliwości jak nauczanie zdalne, ale jeżeli nie jest to konieczne, chcemy, żeby studenci mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, bo tylko w taki sposób wiedzę można przekazywać najbardziej efektywnie. Cześć rozwiązań techniki, informatyki z okresu pandemii zostaje w służbie dydaktyki jako wsparcie, ale już nie jako jedyny kanał kontaktów – podkreśla prof. Jacek Binda. - Akademia daje nam większe możliwości kształcenia, otwartości na tworzenie takich kierunków studiów, które coraz lepiej wpisują się w potrzeby rynku pracy. Chcemy, aby wiedza zdobyta przez studentów w trakcie studiów była trampoliną do ich prywatnego jak i zawodowego sukcesu.

Siedem kierunków
Akademia Nauk Stosowanych kształci studentów na siedmiu kierunkach - na absolwentów których rynek pracy zgłasza największe zapotrzebowanie – zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunku prawo. Filarem uczelni – pierwszym historycznym kierunkiem - są finanse i rachunkowość. Później pojawiła się w ofercie informatyka, a dalej bezpieczeństwo wewnętrzne oraz cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna.
- Rozwój techniki, elektroniki, informatyki sprawił, że zachłysnęliśmy się przestrzenią internetową; w ślad za tym idzie ogromne niebezpieczeństwo, stąd w naszej ofercie kierunek cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna – informuje rektor ANS. -Kształcimy także logistyków, bo nasze miasto - ze względu na swoje położenie - otoczone jest wręcz firmami logistycznymi. Jako pierwsi w Bielsku-Białej stworzyliśmy kierunek prawo, później przyszedł czas na administrację – kierunek kształcący kadry dla samorządów terytorialnych. 
Społeczność akademicka ANSBB liczy ok tysiąca osób. Studia w uczelni prowadzone są formie stacjonarnej i niestacjonarnej na wszystkich kierunkach, aby zapewnić dostęp do wiedzy także osobom, które muszą łączyć pracę zawodową z podnoszeniem swoich kompetencji. 
- Wierzę, że zdobywane przez absolwentów akademii kompetencje są przydatne w postępowaniach awansowych, i w poszukiwaniu dobrej pracy – mówi rektor. 

Konwent pracodawców
W uczelni działa Konwent Pracodawców, złożony z ekspertów, praktyków gospodarczych, którego członkowie uczestniczą w procesie doskonalenia programów kształcenia, w celu dopasowania kompetencji absolwentów uczelni do oczekiwań rynku pracy. 
- Wprowadzamy nowe przedmioty, oferujemy dodatkowe kursy i szkolenia, dążąc do tego, aby absolwent opuszczając uczelnię posiadał nie tylko jej dyplom, ale także szereg certyfikatów uznanych przez rynek, np. z zakresu obsługi programów finansowo-księgowych, certyfikaty językowe. Eksperci w swoich specjalnościach wspierają uczelnię, wskazując kierunki jej dalszego rozwoju. To bardzo ważny element rozwoju uczelni, która od 28 lat kształci specjalistów na potrzeby miasta i regionu – podkreśla Jacek Binda. 

Umiędzynarodowienie uczelni
Dla podnoszenia jakości kształcenia ANS zaprasza wykładowców z wielu renomowanych ośrodków akademickich europejskich i pozaeuropejskich, m.in. z USA; zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Zarówno studenci, jak i pracownicy akademii mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, udziału w wykładach, praktykach i stażach. Te wyjazdy dają lepsze, szersze spojrzenie na rzeczywistość, przydają otwartości i doświadczenia życiowego. Bielska uczelnia podpisała liczne umowy o wymianie międzynarodowej z partnerskimi ośrodkami akademickimi z m.in. Islandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Włoch, Sardynii, Słowacji. 

- Jedyne, na co uczulamy studentów wyjeżdżających na zagraniczne wyjazdy, to świadomość, że jadą tam na pół roku i zostawiają swój ślad – ważne, żeby to był dobry ślad, bo po nich przyjadą następni. Ta międzyuczelniana współpraca istnieje już od lat, a skoro wciąż chcemy się wzajemnie zapraszać, to znaczy, że studenci po obu stronach dokładają wszelkich starań, żeby te dobre ślady po obu stronach zostawiać - mówi Jacek Binda. 

– Bardzo ważna jest współpraca z miastem, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z pięknego Bielska-Białej po zakończeniu edukacji na poziomie wyższym, ale stawali się częścią jego siły i rozwoju. Cieszę się, że Bielsko-Biała staje się coraz bardziej miastem akademickim – mamy uniwersytet, mamy akademię, uczelnie wyższe. Pojawiło się pewne spektrum kierunków studiów, dających kompetencje, których miasto będzie potrzebowało.

Co odróżnia 
Na pytanie, co wyróżnia ANS wśród innych uczelni, rektor zdecydowanie odpowiada: atmosfera i podejście do procesu kształcenia.
- To wcale nie oznacza, że tu jest łatwiej - zaznacza. - Znamy się, spotykamy się na różnego rodzaju uroczystościach, warsztatach, szkoleniach, seminariach. Studenci są znani wykładowcom z imienia i nazwiska. W akademii budowana jest realna relacja uczeń-mistrz. Drzwi naszych gabinetów są dla studentów zawsze otwarte, czy to są godziny urzędowania dziekana, czy rektora – student zawsze może zapukać i podzielić się swoim problem czy zgłosić pomysł, nad którym możemy dalej wspólnie się zastanowić i wypracować wersję, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron. Kolejną kwestią jest odpowiedzialność środowiska akademickiego. Dwa lata temu zostaliśmy zaproszeni do podpisania deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni. To działanie daleko wykraczające poza sferę nauki i dydaktyki, działanie na rzecz społeczności lokalnej, dla której akademia realizuje szereg szkoleń i warsztatów. Współpracujemy z Pogotowiem Ratunkowym, z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, uczymy pierwszej pomocy, chcemy, aby osoby, które zobaczą kogoś w potrzebie, umiały zareagować. Podobnie współpracujemy z wojskiem, policją na rzecz podnoszenia ogólnej wiedzy na temat bezpieczeństwa; uczymy, jak reagować w sytuacji zagrożenia; organizujemy szkolenia samoobrony kobiet. Nasze specjalistyczne fantomy, które bardzo realistycznie symulują warunki ratowania ludzi, wykorzystywane są podczas mistrzostw ratownictwie. Społeczność akademicka Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) – studenci i pracownicy - opiekuje się domami spokojnej starości, hospicjami. Studenci zbierają fundusze i organizują paczki, dzieląc się czasem i sercem z podopiecznymi domów pomocy społecznej. Staramy się uczyć studentów wrażliwości na potrzeby innych osób. Działania te są podejmowane przez uczelnię już od 28 lat, kiedyś to było jedno auto i kilka paczek, a obecnie to setki paczek przygotowanych przez studentów i pracowników. 

Kolejnym wyróżnikiem uczelni są prowadzone przez nią działania na rzecz promocji nauki. Organizujemy liczne konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu m.in. prawa, finansów, bezpieczeństwa, informatyki – w minionym roku akademickim 2022/2023 uczelnia zorganizowała 12 konferencji naukowych, z czego 6 o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyło 11 państw i setki słuchaczy. Promujemy naukę poprzez wydawanie wysoko punktowanego czasopisma naukowego The Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, w którym publikują autorzy z całego świata. Stwarzamy studentom możliwość prezentacji ich dorobku naukowego w trakcie organizowanej przez uczelnię od wielu lat międzynarodowej konferencji studenckiej pod nazwą Student Bridge. Studenci występują podczas tych konferencji z referatami, a publikują swoje wystąpienia w monografiach.

Wirtualna rzeczywistość
Ze względu na specyfikę kierunków nauczania Akademia Nauk Stosowanych ma niezwykle interesujące pracownie dydaktyczne, jak na przykład Wirtualna Sala Zbrodni, laserowy trenażer strzelecki, laboratorium kryminalistyczne, pracownie technik komputerowych w rachunkowości. 

Wirtualna sala zbrodni to laboratorium będące uzupełnieniem profesjonalnego laboratorium kryminalistycznego w uczelni, w którym pod opieką technika kryminalistyki studenci doskonalą warsztat związany z zabezpieczaniem śladów na miejscu zbrodni przy wsparciu nowoczesnej technologii VR. Sala została tak przygotowana, aby tworzyć w pełni realistyczne scenariusze zbrodni. Kształcą się w niej przyszli specjaliści w zakresie kryminologii, kryminalistyki. Doskonalą swoje umiejętności w uczelnianym profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, wyposażonym w odczynniki chemiczne, skanery 3D do skanowania linii papilarnych, mikroskopy itp., służące do ujawniania śladów. Ze studentami pracują specjaliści - czynni funkcjonariusze policji czy kryminolodzy.

- Studenci akademii korzystają z profesjonalnego laserowego trenażera strzeleckiego, doskonaląc warsztat strzelecki przy użyciu broni krótkiej i długiej (mowa o replikach broni). Duże wideoprojektory na ścianach, repliki broni z odrzutem, wagowo bardzo zbliżone do oryginału, możliwość symulowania zmiennych warunków atmosferycznych (np. wilgotności, światła, wiatru) czy wreszcie dynamiczny trenażer strzelecki wyposażony w technologię VR to narzędzia, z których korzystają studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – przyszli funkcjonariusze. Szczególnie ciekawym jest dynamiczny trenażer wsparty technologią VR, na którym studenci muszą się wykazać nie tylko kondycją fizyczną, ale także umiejętnościami strzeleckimi. Czasem bowiem trzeba przejść kilka kilometrów, wykonując różne zadania. Trening pod nadzorem doświadczonych instruktorów, uczestników misji, daje fantastyczne rezultaty – informuje J. Binda. 

Nowoczesne technologie pomagają także w procesie kształcenia przyszłych specjalistów informatyków, m.in. w zakresie zarządzaniu sieciami i bazami danych. 
Każdy z prowadzonych w akademii kierunków studiów ma dostosowane do swoich potrzeb laboratoria, wyposażone w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie. Dla finansistów przygotowano specjalne oprogramowanie, popularne na rynku pracy, wykorzystywane w firmach, biurach rachunkowych. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość oprócz dyplomu uczelni zdobyć szereg certyfikatów branżowych w wyniku ukończenia konkretnych szkoleń. 

Czy to wszystkie atuty? – zdecydowanie nie. To tylko drobna cząstka potencjału uczelni, której siłę stanowi kadra oraz przekonanie, że nauczanie to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja, której przyświeca rzetelność w upowszechnianiu wiedzy połączona z wpajaniem wartości etycznych.

- To dla mnie zaszczyt pracować z tak wspaniałymi ludźmi – podsumowuje rektor Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Binda, prof. ANSBB.

Agata Wolna

 

Na zdjęciu rektor
rektor Akademii Nauk Stosowanych dr hab. Jacek Binda, prof. ANSBB, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

 

na zdjęciu nowoczesna pracowania