Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Na zdjęciu piesek fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności uchwaliła Rada Miejska Bielska-Białej podczas LXVIII sesji 22 lutego. Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, kotów wolnożyjących, zwierząt domowych w zakresie dobrowolnych kastracji wraz z implantacją mikroczipem, a w przypadku zdarzeń drogowych dla wszystkich rodzajów zwierząt.

Program, obejmuje w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Plan zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi miasto, które na ten cel w 2024 r. przeznaczy 1.877.250 zł.

JacK